Make your own free website on Tripod.com

Lineage of Kobayashi Shorin Ryu SHIDOKAN Karatedo


Tode "KARATE" Sakugawa (1724)
Sokon "BUSHI" Matsumura (1845) Shuri-Te
Yasutsune "ANKO" Itosu (1870) Shuri-Te
Chosin Chibana
Katsuya Miyahira
Seikichi Iha
Seige Shiroma
Latino Gonzales (1960) Phils.


Back to Main Page